Výstava Introspektiva vo Fotograf Gallery Praha

January 17, 2014

CELÁ DOKUMENTÁCIA:

http://www.fotografgallery.cz/vystavy/2013/12/erik-sikora/

Videa Erika Sikory (*1986) organicky propojují žánry reportáže, instruktážního filmu a videoeseje. Autor se nám v nich p?edstavuje jako vynalézavý podnikatel, zlepšovatel nebo vychovatel. Provází nás p?es fáze stanovení „problému“, jeho analýzu k návrhu ?ešení. Paradigmatickou roli v jeho tvorb? sehrál soubor videí Tvoridlo (2011). Sikora Tvoridlo charakterizuje jako p?ístroj-nástroj-osobu a vystavuje ho r?znorodým podmínkám a situacím, skrze které se sám otevírá tv?r?í aktivit? a spontánnímu jednání. Tvoridlo jako by pak stálo v pozadí jeho další práce. T?ebaže v nich cílí na ?ešení konkrétn?jších témat, takže bychom ho za to mohli za?ít považovat za angažovaného um?lce, po?ád provádí stejný pr?zkum: co je to kreativita a jakých podob nabývá, když je vystavena podn?t?m z reálného sv?ta.
S kurátorem Ji?ím Ptá?kem se Sikora domluvil na pr??ezové výstav? shrnující jeho práci od dob studií na AVU v Praze do sou?asnosti. Sikora žije ve slovenských Košicích. Letos byl finalistou Ceny Oskara ?epána, slovenské obdoby Ceny Jind?icha Chalupeckého pro um?lce do 35 let.